Hindamine ja keskkonnaload

Keskkonnamõju hindamine

Keskkonnamõju hindamine (KMH) on protsess, mille eesmärk on kavandatavate tegevuste ja projektide oluliste negatiivsete keskkonnamõjude kindlaks tegemine, nende leevendusmeetmete määramine ning sobivaimate alternatiivide selgitamine.

ELLE ekspertidel on pikaajaline kogemus keskkonnamõju hindamiste läbi viimisel erinevat tüüpi arendustegevustele.

Keskkonnamõju hindamist tohib Eestis läbi viia vaid litsentseeritud eksperdi juhitav meeskond. ELLEs on kehtiv juhteksperdi litsents väga pikaajalise kogemusega Toomas Pallol.

KMH läbi viimisel panustame siiski meeskonnatööle, kaasates hindamisse vajaliku valdkondliku pädevusega eksperte nii ELLE seest kui oma laiast partnerite võrgustikust. Asjakohasusel viime KMH osana läbi ka vajalikud lisauuringud, mõõtmised ja modelleerimised.

Lisaks keskkonnamõju hindamisele teostame ka KMH eelhinnanguid ning keskkonnakaitselisi eksperthinnanguid.

Keskkonnaekspertiis

ELLE pakub keskkonnaalast eksperthinnangut keskkonnaseisundi või tegevuse keskkonnamõju hindamise lihtsama variandina juhtudel, kui täiemahulist keskkonnamõju hindamist ei ole otstarbekas või vajalik läbi viia.

Täismahus keskkonnamõju hindamine on rahaliselt kulukas ning ajaliselt koormav kõigile osapooltele. Selleks, et hinnata tegevuse keskkonnaaspekte ja/või analüüsida KMH algatamise vajadust võimalikult varajases tegevuse kavandamise etapis, sobibki eksperthinnang.

Samuti on keskkonnaekspertiis abiks näiteks kavandatavale objektile sobivaima asukoha või tehnoloogilise lahenduse valimiseks.

Keskkonnalubade taotlused ja aruandlus

ELLE koostab keskkonnalubade taotlusmaterjale ettevõtetele. Meil on pikaajaline kogemus  õhusaasteloa taotluste ning keskkonnakompleksloa taotluste koostamises, samuti oleme koostanud teiste keskkonnalubade taotlusi.

Õhusaasteloa taotluse osaks on õhuheiteallikate kindlaks määramine, heitkoguste arvutamine ning saastetasemete modelleerimine ja võrdlus vastavate piirväärtustega.

Kõigi keskkonnalubade taotlusmaterjalide koostamise hulka käib nõuetekohaste vormide täitmine keskkonnaotsuste andmebaasis KOTKAS ettevõtte volituse alusel ning vajaliku kaardimaterjali koostamine.

ELLE keskkonnaloa teenus toimub nn „võtmed kätte“ põhimõttel. Loa taotluse koostamise hinna sees on konsultatsioon ning kirjavahetus loa andjaga kuni loa kättesaamiseni.

Luba omaval ettevõttel on kohustus oma keskkonnakasutuse kohta esitada  kvartaalseid deklaratsioone ja aastaaruannet nii välisõhu saastamise, veekasutuse kui ka jäätmekäitluse kohta. ELLE pakub kvartaalseteks saastetasu deklaratsioonideks vajalike arvutuste ning aastaaruande koostamise teenust.

Välisõhu seisundi hindamine

Nii keskkonnamõju hindamiste kui ka keskkonnalubade ja keskkonnakomplekslubade taotluste osaks on sageli kavandatavast tegevusest tulenevate õhukvaliteedi muutuste kindlaks tegemine. Välisõhu seisundit on võimalik hinnata arvutuslikult modelleerimisprogrammide abil.

ELLE on alates 2000 aastast kasutanud õhusaaste modelleerimise programmi ADMS, mis on loodud Suurbritannias Cambridge Environmental Research Consultants (CERC) poolt. Programm vastab Eestis kehtivale korrale õhukvaliteedi arvutuslikuks hindamiseks.

ADMS võimaldab muuhulgas hinnata õhusaaste levikut ettevõtetest, hinnata erinevate käitiste koosmõju, arvutada saasteainete levikut maanteedelt ning arvutada ka lõhnaainete levikut ning lõhnatundide arvu.

Lisaks ADMSle on ELLE ekspertidel kogemus ka Airviro modelleerimisprogrammiga.

Lõhnaaine sisalduse hindamine

Paljude tegevuste käigus esineb ebameeldiva või ärritava lõhnaga aine eraldumist – näiteks naftaproduktide laadimine, loomapidamine või reoveekäitlus. Eestis on soovimatut lõhnataju tekitavate ainete sisaldus õhus reguleeritud.

Ettevõtete keskkonnalubade ning keskkonnakomplekslubade koostamisel nõutakse ka lõhnaaine võimaliku esinemise hinnangut. Häiringutaseme ületamisel tuleb koostada lõhnaaine esinemise vähendamise kava.

ELLE koostab lõhnaaine sisalduse hinnanguid keskkonnalubade ja keskkonnakomplekslubade taotluste koosseisus, samuti keskkonnamõju hindamise osana. Vajadusel saab ELLEst abi ka lõhnaaine esinemise vähendamise tegevuskava koostamisel. Samuti on ELLEl koostöös Läti sõsarettevõttega võimekus hinnata olfaktomeetriliselt lõhnaainete sisaldust välisõhus.

Keskkonnamüra hindamine

Pakume erinevatele osapooltele keskkonnamüra (välisõhus leviva müra) kaardistamist ning mürataseme hindamist nii olemasolevatest kui planeeritavatest müraallikatest. Hindame mürataseme vastavust õigusaktide nõuetele ning aitame välja töötada sobivad optimaalsed leevendusmeetmed.

Muuhulgas oleme koostanud strateegilisi mürakaarte, kohalike omavalitsuste mürakaarte ja müra vähendamise tegevuskavasid.

ELLEl on olemas nii müra modelleerimise kui müra mõõtmise võimekus ja kogemus.

ELLE keskkonnalaborile on väljastatud akrediteerimistunnistus müra mõõtmise osas ning ELLE OÜ töötajad kuuluvad keskkonnalabori pädevate mõõtjate nimistusse.

Veeseisundi hindamine

Koostöös oma partneritega pakume laia valikut veeseisundi hindamisega seotud teenuseid, alates seireprogrammi väljatöötamisest, vajalike veeproovide kogumisest ja analüüsimisest kuni tulemuste hindamise ja soovituste andmiseni.

ELLE teenuste hulka kuuluvad:

• pinnavee proovide võtmine;

• põhjavee proovide võtmine;

• heitvee proovide võtmine;

• reoveesette proovide võtmine.

Meie meeskonnaliikmetel on proovide võtmiseks vajalikud oskused, kvalifikatsioon ja seadmed. ELLE meeskonda kuuluvad riiklikult atesteeritud veeproovivõtjad, Kogutud andmete õigsuse ja võrreldavuse tagamiseks järgime standardseid proovivõtumeetodeid.

Kogutud proove analüüsitakse vastavas valdkonnas akrediteeritud laborites. ELLE teeb koostööd mitme akrediteeritud laboriga Eestis, Lätis ja teistes riikides, mis võimaldab meil leida parima lahenduse oma kliendi vajadustele. Veeproove analüüsitakse vastavalt EL ja Eesti õigusaktide nõuetele.

Riskianalüüs

ELLE OÜ koostöös Läti sõsarettevõtte ekspertidega  suudab läbi viia tööstusriski- (nimetatakse ka suurõnnetuse riskiks) ja ohuhinnanguid vastavalt riiklike järelevalveasutuste nõuetele, normatiivaktidele või ettevõtte sise-eeskirjadele, järgides rahvusvaheliselt aktsepteeritud riskihindamise põhimõtteid ja meetodeid.

Tööstusrisk hõlmab kahte komponenti:

  • sündmuse (hädaolukord) toimumise tõenäosus;
  • sellise sündmuse toimumise eeldatavad tagajärjed.

Tõenäosuse kindlaksmääramisel kasutatakse rahvusvaheliselt tunnustatud riskihindamismeetodeid. Tagajärgede modelleerimiseks kasutatakse arvutitarkvara, mis võimaldab õnnetusjuhtumi mõju leviala määrata ning kvantitatiivselt riski analüüsida.

Lisaks õnnetuse otseste tagajärgede levimise modelleerimisele teostab ELLE tarkvaraprogrammidega ka individuaalse ja sotsiaalse riski modelleerimist.

Kuidas me saame Teid aidata?

Võtke meiega ühendust
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group
ELLE English